Glamping Kwiejcówka Logo

Regulamin

 • Doba noclegowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 11.00.

 • Przed zakwaterowaniem w namiocie należy wypełnić i podpisać kartę rejestracyjną, a następnie przekazać ją obsłudze Kwiejcówki.

 • Do korzystania z usług na terenie Kwiejcówki  upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja zgodnie z jej ustalonymi warunkami i płatnościami. Szczegółowe zasady dotyczące płatności i rezerwacji znajdują się w Cenniku.

 • Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego namiotu gotowego do użytkowania i przekazaniu informacji dotyczących wyposażenia namiotu, i zasad użytkowania namiotu.

 • Oddanie namiotu przez klienta w dniu wyjazdu następuje poprzez przekazanie czystego namiotu personelowi Kwiejcówki.

 • Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu wobec ustaleń w rezerwacji (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

 • Nieuzgodnione z personelem pozostanie na terenie Kwiejcówki po godz. 11.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

 • Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania namiotu należy zgłaszać na bieżąco personelowi Kwiejcówki.

 • Za uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów będących na wyposażeniu Kwiejcówki klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną.

 • Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych namiotów powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są w pierwszej kolejności na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Kwiejcówki, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.

 • Kwiejcówka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w namiotach przedmioty wartościowe i środki pieniężne.

 • Na terenie Kwiejcówki obowiązuje zakaz organizacji imprez .

 • Na terenie Kwiejcówki obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

 • Osoby zakłócające spokój i nieprzestrzegające ciszy nocnej, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, będę zobligowane do opuszczenia Kwiejcówki w trybie natychmiastowym, bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

 • Kwiejcówka zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, oraz zachowującym się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

 • Osoby niebędące klientami Kwiejcówki mogą przebywać na terenie Kwiejcówki wyłącznie za uprzednią zgodą personelu Kwiejcówki i w czasie przez niego ustalonym.

 • Zezwolenie na pobyt psów możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu personelowi i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

 • Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Kwiejcówki.

 • Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Kwiejcówce dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.

 • Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać ze sprzętu dostępnego na terenie Kwiejcówki wyłącznie pod opieką osób dorosłych, przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

 • Obszar wodny znajdujący się na terenie Kwiejcówki jest obszarem niestrzeżonym. Korzystanie z obszaru wodnego odbywa się na własną odpowiedzialność i jest niedozwolone w godzinach ciszy nocnej.

 • Kwiejcówka nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.

 • W przypadku opuszczenia Kwiejcówki pojazdem po godz. 22.00, należy zgłosić ten fakt personelowi Kwiejcówki.

 • Zabrania się korzystania w namiotach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalanie ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych.

 • Na terenie całego terenu (w szczególności w namiotach) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 • Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo Kwiejcówki i obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.

 • Goście korzystający z usług Kwiejcówki zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

 

Klauzula RODO

 

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Bodetko, NIP: 9171106945, REGON: 385053216, adres: Kwiejce 33, 64-734 Kwiejce, prowadzący pole biwakowe Kwiejcówka .

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rezerwacji noclegu oraz innych usług. związanych z pobytem w Kwiejcówce. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Kwiejcówkę  jest:

 • dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Kwiejcówkę  szkody wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Kwiejcówki,

 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Kwiejcówkę  jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Kwiejcówka informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 • Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich i innych usług świadczonych przez Kwiejcówkę będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa.

 • Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych,

 • prawo do sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

 • prawo do usunięcia danych, czyli „prawo do bycia zapomnianym”,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania, 

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Kwiejcówkę. 

 • Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców: - firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

 • firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla Kwiejcówki,

 • firmom świadczącym usługi obsługi księgowej,

 • firmom świadczącym obsługę prawną.

 • W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 • Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki e-mailowej: info@kwiejcowka.com

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi. Dane mogą również podlegać profilowaniu w zakresie udzielonej zgody. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu klientowi produktów/usług najlepiej dopasowanych do jego potrzeb.

 • W sprawie danych osobowych oraz w sprawie wniesienia sprzeciwu Kwiejcowka udostępnia adres info@kwiecowka.com, na który można wysłać wiadomość lub poprzez kontakt listowny na adres siedziby administratora danych osobowych.

email ikona  info@kwiejcowka.com

kontakt ikona 606 668 825